{{ phonetxt }} {{ mail }}
Rejestracja Zaloguj się

Polityka Prywatności Serwisu petitedecor.pl oraz wykorzystywania plików cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego petitedecor.pl jako jego integralną część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności  Użytkowników Serwisu.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Radomir Bacharz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Shoppy Radomir Bacharz z siedzibą w Białymstoku (15-687 ) ul. Komisji Edukacji Narodowej 50 lok. 17, posiadająca NIP: 7181859119, REGON: 200714549 (dalej zwany „Administratorem danych osobowych”).
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi danych osobowych są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi Serwisu w drodze umowy zawartej na piśmie, celem skutecznej realizacji transakcji dokonywanych między Administratorem Serwisu a Klientem, a także w celu promocji oferowanych przez Administratora Serwisu produktów w Sklepie wysyłki Newslettera oraz w celu przeprowadzenia rozliczeń z Administratorem Serwisu.
 4. Dane osobowe zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych w Serwisie formularzy online, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora danych osobowych podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 5.  Użytkownik dokonujący korzystający z Usług oferowanych w Serwisie będzie zobowiązany podać: login, imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, telefon kontaktowy, aktywny adres e-mail.
 6. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwy Użytkownika, imienia i nazwiska, loginu oraz adresu email.
 7. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane także w celu promocji oferowanych przez nich produktów w Serwisie, wysyłki Newslettera oraz w celu przeprowadzenia rozliczeń z Administratorem Serwisu.
 8. Dane Klientów, którzy zarejestrowali konto w Serwisie, są przetwarzane za ich zgodą.
 9. Adres email wpisany przy rejestracji konta Użytkownika, będzie wykorzystany w celu wysyłki Newslettera.
 10. Dane osobowe, które  Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie  Użytkownika.
 11. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora Serwisu podejmą działania windykacyjne.
 12. Ani Administrator Serwisu, ani Administrator danych osobowych pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 13. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z  Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonicznie, faksem lub listownie w sprawach związanych z realizacją zamówień zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 14. Każdy  Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, samodzielnie dokonując zmiany w profilu Użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do konta w Serwisie lub, w razie problemów, przesyłając dyspozycję do Administratora danych osobowych e-mailem na adres: biuro@petitedecor.pl .
 15.  Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora danych osobowych zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator danych osobowych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 16. Administrator danych osobowych zarejestrował zidentyfikowany zbiór danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem:  ______________ Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych osobowych systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie tego Administratora.
 17. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora danych osobowych lub Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 18. W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, ani Administrator danych osobowych, ani Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
 19. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator danych osobowych.
 20. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora danych osobowych automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa  Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce  Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki oraz ewentualnej poprawy działania Serwisu.
 21. Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
 22. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator danych osobowych nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 23. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie petitedecor.pl w celu informacyjnym.