{{ phonetxt }} {{ mail }}
Rejestracja Zaloguj się

REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

 1. SERWIS INTERNETOWY
 1. „Administrator danych osobowych” oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników celem wykonania postanowień niniejszego regulaminu przez Sprzedającego, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne zawarcie umowy sprzedaży produktu pomiędzy Sprzedającym a Klientem oraz jej realizacja. Administratorem danych osobowych jest Radomir Bacharz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Shoppy Radomir Bacharz z siedzibą w Białymstoku (15-687 ) ul. Komisji Edukacji Narodowej 50 lok. 17, posiadająca NIP: 7181859119, REGON: 200714549;
 2.  „Serwis internetowy”, „Sklep internetowy” „Serwis”, „Sklep” oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem petitedecor.pl służącą do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.
 3.  „Konto Klienta”, „Konto” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Klienta, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem; na Koncie zebrane są także dane Klienta oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego w Serwisie transakcji;
 4. „Strona produktowa” oznacza stronę w Serwisie, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.
 5. „Produkt” w myśl art. 4491 Kodeksu cywilnego oznacza rzecz ruchomą choćby została ona połączona z inną rzeczą; Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkty sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. PODMIOTY
 1. „Administrator”, „Administrator Serwisu”, „Administrator Sklepu”, „Sprzedający” oznacza podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Administratorem oraz Sprzedającym jest Anna Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Petite Decor Anna Dąbrowska z siedzibą w Białymstoku (15-667), ul. Sikorskiego 20/16, posiadająca NIP: 542-138-73-87, REGON: 361586434;
 2.  „Użytkownik” oznacza Klienta bądź osobę, która zamówiła Newsletter;
 3.  „Klient” oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
 4. „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego;
 5. „Przedsiębiorca” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie oraz nabywającą Produkty od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem;

 1. ROZLICZENIA
 1. „Cena” oznacza całkowitą cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich nie uwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 2. „Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na Koncie Klienta powoduje udzielenie Klientowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej.

 1. INNE
 1. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin;
 2. „Newsletter” oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie;
 3.  „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów” oznacza ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.)
 4. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
 5. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 6. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
 7.  „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora. Serwis służy do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.
 2. Serwis umożliwia bezpłatną rejestrację Konta Klienta. Dzięki zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość złożenia zamówienia na wybrany przez siebie Produkt oraz zrealizowanie transakcji.
 3. Warunkiem koniecznym otrzymywania Newslettera oraz rejestracji Konta Klienta w Serwisie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem koniecznym otrzymywania Newslettera oraz rejestracji Konta Klienta w Serwisie jest udzielenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Serwisie jest udzielenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych celem skutecznej realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, tj. wysyłki zamówionego Produktu.
 6. Rejestracja Konta jest dozwolona dla osób od 13 roku życia. W tym przypadku korzystanie z Serwisu przez małoletnich jest możliwe wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. Rejestrując się, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
 8. Podczas rejestracji niedopuszczalne jest podawanie i korzystanie z danych (np. nazwy użytkownika, imienia, nazwiska, zdjęcia itd.), które naruszają prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.
 1. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Istotne właściwości oferowanych produktów są określone przy każdym Produkcie na stronie produktowej zamieszczonej w Serwisie.
 3. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:
 1. dostęp do Internetu;
 2. aktywny adres e-mail;
 3. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;
 4. włączona obsługa cookies w przeglądarce;
 5. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
 1. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator danych osobowych.
 2. Złożenie zamówienia w Serwisie jest dobrowolne.
 3. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Administratora Sklepu.
 4. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

§  3

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. REJESTRACJA KONTA Klienta
 1. W celu zarejestrowania Konta w Serwisie, Klient wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „Rejestracja” uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie kolejno następujących danych: aktualny adres email, hasło, powtórzenie wpisanego hasła. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zapisz”.
 2. Warunkiem koniecznym rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
 4. Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość uzupełnienia profilu w zakładce „Moje konto” poprzez wypełnienie pól formularza: Imię, Nazwisko, Skype, GaduGadu. Celem zapisania danych należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zapisz”.
 5. Usunięcie konta z Serwisu następuje przez uruchomienie linku umieszczonego pod polem „Chcę usunąć swoje konto” lub wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora:biuro@petitedecor.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia Konta.
 1. PROCEDURA Zakupu Produktu
 1. Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Złożenie zamówienia oznacza wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie, po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia, tj. danych osobowych identyfikujących Klienta oraz odbiorcy przesyłki, podania adresu odbiorcy zamówienia oraz jego numer telefonu, dokonania wyboru rodzaju płatności oraz wyboru rodzaju wysyłki.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Klient posiada status Konsumenta, postanowienia ust. 4 powyżej nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, Sprzedający powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym uważana jest za niezawartą.
 6. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 7. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Sprzedający po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Klienta o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia. Termin dostarczenia zamówionego Produktu może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub kosztów wysyłki i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 8. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane paragonów fiskalnych lub faktur VAT - stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.
 9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 1. FORMY PŁATNOŚCI
 1. Możliwe są następujące formy płatności:
 1. Za pobraniem – przy odbiorze zamówienia;
 2. W formie przedpłaty:
 • Zwykłym przelewem – po złożeniu zamówienia na dany Produkt, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną na podany przy rejestracji Konta adres e-mailowy numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.
  1. Klient realizuje płatność zgodnie z regulaminem Podmiotu realizującego płatność.
  2. W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, zamówienie jest przygotowywane do wysyłki po kompletnym wypełnieniu formularza dostawy.
  3. W przypadku wyboru formy płatności po dokonaniu przedpłaty, zamówienie jest przygotowane do wysyłki po wypełnieniu formularza dostawy oraz zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Administratora.
  4. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 7, słownie: siedem dni od daty wypełnienia procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym paragrafie.
  5. Z przyczyn niezależnych od Administratora terminy realizacji zamówień określone w ust. 5 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Administrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
  1. WYSYŁKA
  1. Możliwe są następujące formy wysyłki zamówionego Produktu:
  1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD .
  1. Koszty wysyłki wynoszą:
  1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej: od 8 do 14 złotych
  2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD: 18 złotych.
  1. Termin doręczenia zamówienia do wysyłki wynosi:
  1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej: 5, słownie: pięć dni.
  2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD: 2, słownie: dwa dni.

  § 4

  Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, może odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Sprzedającego przed jego upływem.
  2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  3. W myśl art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1;
   2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
   3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
   4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
   5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
   6. dostarczania prasy;
   7. usług w zakresie gier hazardowych.
  4. Klient nie będący Konsumentem może odmówić przyjęcia towaru w przypadku gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

  § 5

  Reklamacje

  1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności, zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. Przedsiębiorca ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.
  3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, jest dostarczenie mu przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedającego i opisem reklamacji.
  4. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać:
   1. w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy,
   2. jeśli naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić takiemu żądaniu zadość w odpowiednim czasie – Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy Kupujący nie może odstąpić, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
  5. Wysyłka naprawionego lub wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Serwisu.
  6. Reklamacja musi zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje należy składać na adres e-mail biuro@petitedecor.pl lub na adres siedziby Administratora.
  7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.

  § 6

  NEWSLETTER

  1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny poprzez wypełnienie imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail formularza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się”.
  2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  3. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@petitedecor.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

  § 7

  ZMIANY REGULAMINU

  1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Klienta z Serwisu w trybie natychmiastowym bądź zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Klienta ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Klient w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do składania zamówienia w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
  3. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
  4. Zmiana danych Administratora bądź Administratora danych osobowych lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

  § 8

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014-02-01 .
  2. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
  3. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@petitedecor.pl .
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  5. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.